Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów PDF Drukuj
Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu ,poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów ciężarowych na odcinkach dróg wojewódzkich Dolnego Śląska posiadających ograniczenia ruchu pojazdów wyrażone znakami zakazu.

 1. Identyfikatory wydawane są dla pojazdu normatywnego nieprzekraczającego 8t/oś na podstawie Zarządzenia NR 47 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku ( informacje na stronie internetowej pod adresem  ( e-mail ) dsdik.wroc.pl , zakładka wnioski
 2. Identyfikatory wydają upoważnieni pracownicy zarządu drogi – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu upoważnieni przez zarządcę drogi, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej organem wydającym.
 3. Wniosek należy składać w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska  28, 50-425 Wrocław (wzór wniosku pod adresem  ( e-mail ) dsdik.wroc.pl , zakładka wnioski)
 4. Do wniosku o wydanie Identyfikatora, należy dołączyć:
  – dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu;
  – ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  Dokumentem może być w szczególności:
  –  tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do urzędu skarbowego, itp.);
  –  zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług;
  –  listy przewozowe lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu;
  –  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 5. Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku w ciągu 14 dni od daty wpływu do DSDIK
 6. Właściwy organ ma prawo odmówić wydania Identyfikatora w szczególności w następujących wypadkach:
  –  korzystania z uprzednio wydanego Identyfikatora niezgodnie z jego przeznaczeniem i ustaleniami;
  –  stwierdzenia braku istnienia podstawy do wydania Identyfikatora;
  –  uznania przez organ wydający, że podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu i postoju jest nieprawdziwy, bądź nieaktualny;
  – negatywnej opinii organów kontrolujących (Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej, Inspekcji Transportu Drogowego) dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych Identyfikatorów (Identyfikatora);
  – jeżeli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich danych.
 7. Identyfikator wydawany jest :  Oryginał ( Wnioskodawca ) / kopia ( DSDiK )
 8. Za wydanie Identyfikatora nie pobiera się opłaty.

wzor_wniosku_o_identyfikator

uchwala-289-V-15- pelnomocnictwo

 Kontakt:

Wydział Inżynierii Ruchu tel: 71 39 17 192, 215

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij