Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych PDF Drukuj
 

I . PRZEBIEG SPRAWY

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowi czynność poprzedzającą wydanie zezwolenia lub zaświadczenia i nie przesądza ani o przebiegu linii, ani o rozkładzie jazdy, ani o tym, czy przewoźnik (operator) otrzyma od właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) zezwolenie /zaświadczenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.

W przypadku nie złożenia przez przewoźnika / operatora stosownego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) w terminie 3 miesięcy od daty wydania zgody na korzystanie z przystanków przez DSDIK we Wrocławiu, zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych traci ważność.

 

Przewoźnicy / operatorzy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych:

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do:
 • zamieszczania na przystanku komunikacyjnym informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy,
 • zatrzymywania się na przystanku komunikacyjnym wg rozkładu jazdy,
 • zatrzymywania się wyłącznie na przystankach komunikacyjnych oznaczonych znakiem D-15,
 • zatrzymywania się na przystanku komunikacyjnym w sposób nie ograniczający korzystania z przystanku innym użytkownikom,
 • dostarczenia do DSDiK we Wrocławiu kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy zgodnie z §11 ust.3 pkt.2 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2012r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r., poz.451),
 • uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanku komunikacyjnego.
 1. Prawo do korzystania z przystanków komunikacyjnych będą mieć także inni przewoźnicy, którzy otrzymają takie uzgodnienie od DSDiK we Wrocławiu i zezwolenie od właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu wymiany pasażerów, bez możliwości wydłużonego postoju. Przy korzystaniu z przystanków komunikacyjnych obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.
 3. Lokalizacja przystanku komunikacyjnego może ulec zmianie ze względu na warunki bezpieczeństwa ruchu oraz w związku z prowadzeniem inwestycji w pasie drogowym na podstawie zatwierdzenia projektu stałej/czasowej organizacji ruchu drogowego. Nazwa przystanku komunikacyjnego może ulec zmianie w związku ze zmianami administracyjnymi.
 4. Wykaz przystanków, z których Przewoźnik może korzystać, stanowi załącznik do zgody.
 5. Zgoda na korzystanie z przystanków ważna jest przez okres 3 miesięcy od dnia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków (data wydania).
 6. Z przystanków można korzystać po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób wydanego przez odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego w zależności od zasięgu tych przewozów, z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki i wówczas zgoda na korzystanie z przystanków obowiązuje w terminie ważności określonym w zezwoleniu.
 7. Warunki zatrzymywania się na przystankach zostały ustalone na podstawie załączonego do wniosku proponowanego rozkładu jazdy, w związku z tym DSDiK we Wrocławiu nie analizuje ich pod względem godzinowym w toku postępowania.

II. Wymagane / zalecane dokumenty do uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Do wniosku o korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

 

 1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne na całej długości linii komunikacyjnej, godziny odjazdów z każdego przystanku, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz dni kursowania linii.
 2. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną, nazwami dworców i przystanków komunikacyjnych. (mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i nazwami przystanków)
 3. Kserokopia licencji
 4. Kserokopia zezwolenia/zaświadczenia lub odmowy ich uzyskania – należy dostarczyć do DSDIK we Wrocławiu w terminie do 3 miesięcy od daty wydania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków / dworców.
 5. Wykaz przystanków komunikacyjnych ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków (lokalizacja strona lewa/strona prawa)

III. Sposób i miejsce składania dokumentów.

Wniosek o korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy złożyć na piśmie osobiście w kancelarii siedziby DSDIK we Wrocławiu : godziny urzędowania: pon. – pt. 7.00-15.00,
lub drogą pocztową na adres:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28,
50-425 Wrocław,

IV. Termin załatwienia sprawy – rozpoznania wniosku.
do 30 dni do daty wpływu kompletnego wniosku do DSDIK we Wrocławiu

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia otrzymania wezwania. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

V. Podstawa prawna.
1) ustawa z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r.,poz.1265 ze zm.)
2) ustawa z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r.,Nr 5,poz.13 ze zm.)
3) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r.,poz.451)
4) wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego dostępny na stronie internetowej DSDIK we Wrocławiu – www.dsdik.wroc.pl w zakładce Infrastruktura

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij