Wnioski o zajęcie pasa i uzgodnienie lokalizacji do pobrania

W związku ze zmianą numeru rachunku bankowego DSDiK we Wrocławiu, opłaty za złożenie wniosku oraz za zajęcie pasa drogowego od dnia 01.04.2016 r. należy kierować na konto:

Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcie awarii urządzenia infrastruktury technicznej wzór F

Wniosek na zajecie pasa drogowego w celu wykonania robót oraz umieszczenie urzadzenia

Wniosek_na_zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu_budowlanego

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przylacza

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy

Wniosek o wydanie oświadczenia o skomunikowaniu działki

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

Zajęcia pasa w okresie zimowym

Informujemy, że w okresie zimowym realizacja prac w pasie drogowym jest uwarunkowana temperaturą otoczenia. Rozkopy w obrębie pasa drogowego nie mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0oC oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu natomiast układanie mieszanki asfaltowej należy wykonywać w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5 oC, na suche czyste i odpylone podłoże po uprzednim skropieniu asfaltem.
W przypadku braku korzystnych warunków atmosferycznych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich celem prowadzenia prac rozkopowych.

Opłaty za wnioski i zajęcie pasa drogowego

Informacja o opłatach za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczane są zgodnie z uchwałą Nr L/1775/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich

uchwala-sejmiku-L-1775-14
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich uiszcza się bezgotówkowo na rachunek bankowy DSDiK we Wrocławiu:
BZWBK S.A. i/o Wrocław nr 77 1090 2398 0000 0006 0802 6885.

W związku ze zmianą numeru rachunku bankowego DSDiK we Wrocławiu, opłaty za złożenie wniosku oraz za zajęcie pasa drogowego od dnia 01.04.2016r. należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
Informacja o opłatach za składanie wniosków do DSDiK we Wrocławiu oraz pełnomocnictw

Od dnia 1 stycznia 2007r., na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2015r. poz. 783, ze zmianami) nie podlegają opłacie skarbowej podania (odwołania i zażalenia) i załączniki do podań.

Zwolnione z opłaty skarbowej zostały również:

  • Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  • Pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opłacie skarbowej w wysokości 82 zł podlegają zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (cześć III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2015r. poz.783 ze zmianami) Rozdział 4 Właściwość organów podatkowych art. 12 pkt 2 . Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

  • od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W związku z powyższym, opłaty za czynności urzędowe dokonywane w DSDiK we Wrocławiu i za pełnomocnictwa składane w DSDiK we Wrocławiu należy uiszczać gotówkowo w kasie organu podatkowego tj. Gminie Wrocław lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Wrocław

PKO BP S A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij