Wrocław, dn. 7 stycznia 2016 roku

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 40D UST. 2 USTAWY Z DNIA 21 MARCA 1985 ROKU O DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 140AA UST. 1 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM ZA IV KWARTAŁ W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Wrocław, dn. 12 czerwca 2013 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł…

 

ULGI WOBEC NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO

Niepodatkowymi należniościami budżetowymi Województwa Dolnośląskiego, wobec których legitymację do stosowania ulg w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego posiada Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są:

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późń. zm.),
 • kary za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późń. zm.),
 • kary za przejazd po drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego pojazdów nienormatywnych , o których mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

RODZAJE ULG

 • umorzenie w całości albo w części,
 • odroczenie spłaty
  lub
 • rozłożenie na raty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie ulgi wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, wraz ze stosownymi dokumentami, należy składać w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o zastosowanie ulgi zawierający co najmniej:
  • imię i nazwisko zobowiązanego,
  • adres zobowiązanego,
  • powołanie należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego objętej wnioskiem wraz z danymi identyfikującymi tę należność (data i numer decyzji administracyjnej ustalającej opłatę za zajęcie pasa drogowego lub wymierzającej karę za zajęcie pasa drogowego lub za przejazd pojazdu nienormatywnego),
  • formę ulgi, o której zastosowanie zobowiązany wnosi (umorzenie w całości albo w części lub odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty),
 • powołanie okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie ulgi (uzasadnienie zaistnienia ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego),
 • materiał dowodowy potwierdzający powołane przez zobowiązanego okoliczności faktyczne,
 • inne dowody, na podstawie których zobowiązany wywodzi skutki dla zastosowania ulgi.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267) tj.:

 • niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ,
 • nie później niż w ciągu miesiąca, gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych

Każde nie załatwienie sprawy w w/w terminach skutkuje zawiadomieniem strony ze wskazaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy dokonywane jest poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego:

 • decyzji administracyjnej umarzającej w całości albo w części, odraczającej spłatę lub rozkładającej na raty,
 • decyzji administracyjnej odmawiającej umorzenia w całości albo w części, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty.

OPŁATY

Z chwilą złożenia wniosku o zastosowanie ulgi wobec niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783), powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo tj. Prezydenta Miasta Wrocławia o numerze 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia ulgi niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Informacje szczegółowe dotyczące procedowania w sprawach ulg wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, znajdują się w zakładce „Informacje szczegółowe
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885).
 • Przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2015r. poz. 613).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)
 • Ustawaz dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz 783.)

 

Wrocław, dn. 30 września 2015 roku
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

dla ubiegających się o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego


Na podstawie dyspozycji przepisu art. 60 pkt 7, art. 61 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1, art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), podaje się do wiadomości informacje dla ubiegających się zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego o następującej treści:

1.

Niniejsza informacja obejmuje informację nt. postępowania administracyjnego dotyczącego instytucji zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późń. zm.), zw. dalej u.d.p. w zakresie dotyczącym wyłącznie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz zastosowania ulgi wobec należności, o której mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) tj. karę za przejazd pojazdów nienormatywnych odpowiednio ustalonych lub wymierzonych na drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, które pozostają w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2.

Postępowania administracyjne dotyczące instytucji zastosowania ulgi wobec należności, o których mowa w zapisach poprzedzających, prowadzi z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego- Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

3.

Zastosowanie ulgi wobec należności, o których mowa w pkt. 1, nastąpić może wyłącznie w formie:

 1. umorzenia w całości albo w części,
 2. odroczenia spłaty
  lub
 3. rozłożenia na raty.

4.

 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego oraz zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, może nastąpić wyłącznie na wniosek zobowiązanego.
 2. Zobowiązany, o którym mowa w zapisach poprzedzających nie może prowadzić działalności gospodarczej. Skuteczne ubieganie się o zastosowanie ulgi wobec należności Województwa Dolnośląskiego, może nastąpić wyłącznie wobec zobowiązanych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Pojęcie zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, należy przy tym rozumieć w sposób szeroki, zgodnie z wykładnią prawną reprezentowaną m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 857/14.
 3. Przedłożenie do rozpatrzenia wniosku o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, na które służy zażalenie do organu wyższego w stosunku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego stopnia tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  we Wrocławiu.

5.

Wniosek o zastosowanie ulgi, może zostać uznany jako skuteczny pod względem formalno- prawnym wyłącznie w przypadku ubiegania się o zastosowanie ulgi przez podmiot posiadający status zobowiązanego tj. podmiot, wobec którego ostateczną decyzją administracyjną w administracyjnym toku instancji, ustalono lub wymierzono odpowiednio opłatę za zajęcie pasa drogowego lub karę za zajęcie pasa drogowego lub karę za przejazd pojazdu nienormatywnego na drodze wojewódzkiej Województwa Dolnośląskiego.

6.

Wniosek o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego winien zawierać:

 1. Imię i nazwisko zobowiązanego;
 2. Adres zobowiązanego;
 3. Powołanie należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego objętej wnioskiem wraz z danymi identyfikującymi tę należność (data i numer decyzji administracyjnej ustalającej opłatę za zajęcie pasa drogowego lub wymierzającej karę za zajęcie pasa drogowego lub za przejazd pojazdu nienormatywnego);
 4. Formę ulgi, o której zastosowanie zobowiązany wnosi (umorzenie w całości albo w części lub odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty);
 5. Powołanie okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie ulgi (uzasadnienie zaistnienia ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego);
 6. Materiał dowodowy potwierdzający powołane przez zobowiązanego okoliczności faktyczne, w szczególności dokumenty, o których mowa w zapisach punktu 8 niniejszej informacji oraz dokumenty umożliwiające dokonanie przez Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oceny w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego przesłanek warunkujących wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w punkcie 11 niniejszej informacji;
 7. Inne dowody, na podstawie których zobowiązany wywodzi skutki dla zastosowania ulgi.

7.

 1. Ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, poprzez odesłanie zawarte w art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), do działu trzeciego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.), udzielane są na podstawie zaistnienia w danym stanie faktycznym przesłanki ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego.
 2. Przy wykładni prawnej przesłanek ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego, należy wziąć pod wzgląd m.in. wykładnię prezentowaną w wyrokach:
 1. a) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Białymstoku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt
  I SA/Bk 745/10,
 2. b) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt
  I SA/Bd 913/10,
 3. c) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie o sygn. akt
  I SA/Lu 427/1,
 4. d) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 listopada 2010 w sprawie o sygn. akt
  III SA/Gd 217/10,
 5. e) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. akt
  III SA/Kr 437/12,
 6. f) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie o sygn. akt.
  I SA/Op 251/11,
 7. g) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. akt
  III SA/Kr 437/12,
 8. h) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie o sygn. akt
  III SA/Wa 768/10,
 9. i) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt
  I SA/Kr 773/11,
 10. j) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt
  IISA/Lu 712/11.

8.

 1. Badanie zaistnienia/braku zaistnienia przesłanki ważnego interesu zobowiązanego i/lub interesu publicznego, o których mowa w punkcie 7, następuje w oparciu o dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno- finansową zobowiązanego lub w przypadku powoływania się na przesłanki wykraczające poza aspekt finansowo- ekonomiczny, w szczególności na dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, zdrowotną bądź dokumenty potwierdzające inną szczególną sytuację.
 2. Dokumentami potwierdzającymi sytuację ekonomiczno- finansową zobowiązanego mogą być w szczególności:
  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o którym mowa w przepisie art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.);
  2. Zaświadczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zobowiązanego, o którym mowa w art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 z późn. zm.) w przypadku gdy takie postępowanie wobec zobowiązanego było uprzednio prowadzone;
  3. Postanowienie o umorzeniu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zobowiązanego, o którym mowa w art. 59 §4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.) w przypadku gdy takie postępowanie wobec zobowiązanego było uprzednio prowadzone;
  4. Deklaracje, o których mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 z późn. zm.);
  5. Umowy zobowiązaniowe o charakterze cywilnoprawnym;
  6. Faktury, rachunki, noty księgowe;
  7. Umowy ze stosunku pracy;
  8. Wyciągi z rachunków bankowych;
  9. Umowy stwierdzające tytuł prawny do ruchomości i/lub nieruchomości;
  10. Inne dokumenty, na podstawie których możliwa jest ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej zobowiązanego w tym także jednostronne, władcze i indywidualne rozstrzygnięcia organów administracji publicznej o prawach lub obowiązkach zobowiązanego (decyzje administracyjne).
 3. Dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną zobowiązanego oraz inną szczególną sytuację mogą być w szczególności:
  1. Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w przepisach rozdziału 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014r., poz. 159 z późn. zm.);
  2. Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
  3. Inne dokumenty, na podstawie których możliwa jest ocena sytuacji rodzinnej, osobistej oraz innej szczególnej sytuacji zobowiązanego w tym także jednostronne, władcze i indywidualne rozstrzygnięcia organów administracji publicznej o prawach lub obowiązkach zobowiązanego (decyzje administracyjne).

9.

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8, winny zostać przez zobowiązanego przedłożone w formie:
  1. oryginału,
  2. oryginału do wglądu,
  3. uwierzytelnionej kopii, zgodnie z art. 33 §3 zdanie drugie k.p.a,
   lub
  4. poświadczenia, o którym mowa w zapisach art. 79 pkt. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 164 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt. 2 i pkt. 3.
 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8, mogą zostać przedłożone przez zobowiązanego w innej formie niźli wskazanej w pkt. 1 (np. w formie kserokopii), wyłącznie na wniosek zobowiązanego podyktowany szczególnymi względami, chyba że przedłożona forma nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności przedłożonego dokumentu lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
 3. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w punkcie 8, może nastąpić również w innej formie niźli wskazanej w pkt. 1 w przypadku, gdy z odrębnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego wynika obligatoryjny obowiązek nieprzerwanego dysponowania przez zobowiązanego oryginałów takich dokumentów.
 4. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w zapisach punktu 8 lub przedłożenie kserokopii tychże dokumentów bez zachowania formy, o której mowa w pkt. 1 bądź też przedłożenie bez zachowania wymogów, o których mowa w pkt. 2 i 3, jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, zgodnego z zapisami art. 64 k.p.a.
 5. W przypadku przedłożenia przez zobowiązanego dokumentów, o których mowa w punkcie 8 w formie oryginału, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zwraca zobowiązanemu przedmiotowe dokumenty po zakończeniu postępowania w sprawie zastosowania ulgi, dokonując jednocześnie w aktach sprawy utrwalenia przedmiotowych dokumentów w formie kserokopii potwierdzonej przez pracownika uprawnionego „za zgodność z oryginałem”. Poprzez „zakończenie postępowania w sprawie zastosowania ulgi” należy rozumieć ostateczne zakończenie postępowania w administracyjnym toku instancji lub zakończenie postępowania sądowo administracyjnego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym w przypadku zainicjowania właściwych, przypisanych prawem skarg.

10.

Postanowienia punktu 9, nie naruszają przepisu art. 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w zakresie którego organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

 1. znane są one organowi z urzędu,
 2. możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
  1. posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
  2. rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  3. wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  4. przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

11.

 1. Uczynienie zadość przez zobowiązanego wymogom, o którym mowa w punkcie 6, 8, 9 oraz zaistnienie chociażby jednej z dwóch przesłanek, o których mowa w punkcie 7, skutkuje wydaniem w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzji administracyjnej w sprawie ulgi wobec należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z przepisami k.p.a.
 2. Decyzja administracyjna, o której mowa w pkt. 1, wydawana jest w granicach instytucji uznania administracyjnego.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 1 w przypadku ulgi w formie umorzenia należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego w całości lub w części, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność publicznoprawna Województwa Dolnośląskiego.

13.

W sprawach, w których niniejsza informacja pozostaje milcząca, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) i odpowiednio przepisy działu III i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613).

12.

Pozostałe informacje nt. postępowania administracyjnego w sprawie zastosowania ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego, udzielane są przez pracownika Działu Finansowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pod numerem telefonu: (0-71) 39 17 137.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij